ak2.BI

Poslovno izvješćivanje

Web orijentirana, vizualizirana izvješća o poslovanju, desktop i mobile varijanta.