YOU ARE HERE: HOME >

5.1. PRIMKA – Kalkulacija NBC UPOTREBA Dokument PRS – Primka u skladište i kalkulacija nabavne cijene služi za zaprimanje robe u skladište pri čemu se vrši izračun nabavne cijene, a dodjeljuje se i veleprodajna cijena nabavljenoj robi od dobavljača. PREDUVJET Nabavljena roba mora biti registrirana u Matičnim podacima u registru robe (vidi 2.1. Roba). POSTUPAK